Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld;
 
 • Uitvaartbegeleidster: Sebyl Wolters, handelend onder de naam ‘Uitvaartbegeleiding Sterrenregen’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63159511, gevestigd te Beek gem Montferland. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen is de rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.
 
 • De opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk de opdracht geeft of heeft gegeven aan Uitvaartbegeleiding Sterrenregen om een uitvaart te verzorgen.
 
 • De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en de uitvaartbegeleidster tot stand gekomen overeenkomst tot de verzorging van een uitvaart;
 
 • De opdrachtbevestiging: de bij voorkeur te hanteren bevestiging waarin de inhoud van de gesloten overeenkomst tussen uitvaartbegeleidster en de opdrachtgever is vastgelegd;
 
 • De uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of de (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres;
 
 • De toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartbegeleidster ten behoeve van het verzorgen van een uitvaart te leveren zaken en/of diensten;
 
 • Voorschotten: bedragen, die door de uitvaartverzorgster ten behoeve van de opdrachtgever aan derden worden betaald;
 
 • Prijzen: bruto prijzen inclusief BTW.
 
Artikel 2. Algemene bepalingen
2.1.        De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst en de daaraan voorafgaande verhoudingen.
2.2.        Voorwaarden afwijkend van de algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Uitvaartbegeleiding Sterrenregen zijn aanvaard. De afwijkende bepalingen gelden alleen voor de overeenkomst die Uitvaartbegeleiding Sterrenregen met de desbetreffende opdrachtgever heeft gesloten.
2.3.        Uitvaartbegeleiding Sterrenregen stelt de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand of elektronisch beschikbaar voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst. Het ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden gebeurt op een zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever kan worden bewaard en voor hem toegankelijk zal zijn ten behoeve van latere kennisneming. De algemene voorwaarden zijn eveneens ter alle tijde te raadplegen via de website van Uitvaartbegeleiding Sterrenregen.
2.4.        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en Uitvaartbegeleiding Sterrenregen in overleg treden om een juiste oplossing te vinden.
 
Artikel 3. De overeenkomst
3.1.        De overeenkomst tussen Uitvaartbegeleiding Sterrenregen en de opdrachtgever wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. De ondertekening van een opdrachtformulier dan wel een bevestiging per e-mail is daarbij voldoende.
 
3.2.        Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in bepaling 3.1. laat onverlet de bevoegdheid van een der partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, mondeling, schriftelijk of anderszins tot stand is gekomen. Ook in dat geval zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op zulk een overeenkomst.
 
3.3.        Het te ondertekenen opdrachtformulier dan wel de te ondertekenen overeenkomst zal ik elk geval de navolgende elementen bevatten:
 • De voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever;
 • De verklaring dat opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen dan wel heeft kunnen inzien;
 • Een zo gedetailleerd mogelijke weergave van de overeengekomen diensten, goederen of leveringen onder vermelding van de daarbij behorende partijen;
 
Artikel 4. De dienstverlening
4.1.        Uitvaartbegeleiding Sterrenregen zal de overeenkomst met uiterste zorg conform de met opdrachtgever overeengekomen afspraken uitvoeren. Hierbij worden, behoudens wettelijke voorschriften anders verlangen, de wensten van de opdrachtgever zoveel mogelijk gerespecteerd.
4.2.        De opdrachtgever is verplicht de gegevens die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst aan te leveren. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen zal aangeven welke gegevens noodzakelijk zijn. Indien het gaat om gegevens waarvan de opdrachtgever hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan zal hij/zij deze op eigen initiatief bij Uitvaartbegeleiding Sterrenregen aanleveren. De gegevens zullen worden gebruikt voor de overeengekomen diensten, waaronder onder andere inbegrepen het doen van aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het verzorgen van rouwbrieven, advertenties en/of andere publicaties.
4.3.        Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekt worden, dan heeft Uitvaartbegeleiding Sterrenregen in ieder geval het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De door opschorting ontstane kosten zullen volgens de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.
4.4.        De opdrachtgever verleent Uitvaartbegeleiding Sterrenregen als onderdeel van de overeenkomst een algehele volmacht om voor en namens de opdrachtgever, namens de nabestaanden, al die werkzaamheden en formaliteiten te verrichten die voor het verrichten van de opdracht gewenst dan wel noodzakelijk zijn. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen is tevens bevoegd derden in te schalen bij uitvoering van de overeenkomst.
4.5.        De opdrachtgever is verplicht om Uitvaartbegeleiding Sterrenregen tijdig te informeren over de zaken die van belang zijn voor het veilig en verantwoord uitvoeren van de opdracht.
 
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1.        Wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijdse goedkeuring tot stand komen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen mondeling of schriftelijk besproken worden en worden later via een aangepast aannameformulier aan de opdrachtgever bevestigd.
5.2.        Het is mogelijk dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst wijziging of aanvulling van de overeenkomst noodzakelijk is. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen zal dan ter alle tijde in overleg treden met de opdrachtgever.
5.3.        Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de door Uitvaartbegeleiding Sterrenregen voorgestelde wijzigingen die noodzakelijk zijn voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst, dan staat het Uitvaartbegeleiding Sterrenregen vrij om de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Indien wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben voor de opdrachtgever, dan zal Uitvaartbegeleiding Sterrenregen de opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
5.4.        Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst kunnen tot uiterlijk 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart worden verzocht.
5.5.        Indien niet of niet volledig gebruik wordt gemaakt van de goederen of afname van de goederen, diensten of leveringen uitblijft en deze zijn bij overeenkomst overeengekomen, dan dient Uitvaartbegeleiding Sterrenregen deze kosten met opdrachtgever te verrekenen door een door Uitvaartbegeleiding Sterrenregen te bepalen wijze.
 
 
Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1.        Indien het voor Uitvaartbegeleiding Sterrenregen (nog) niet duidelijk is welke prijzen voor de te leveren diensten, goederen of leveringen gehanteerd worden, zal Uitvaartbegeleiding Sterrenregen een richtprijs geven. Opdrachtgever kan aan deze richtprijs geen rechten ontlenen. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen zal zo spoedig mogelijk na bekendmaking van de richtprijs de werkelijke prijs aan opdrachtgever bekend maken.
6.2.        De opdrachtgever is verplicht de door Uitvaartbegeleiding Sterrenregen betaalde voorschotten te voldoen, mits de voorschotten betrekking hebben of voortvloeien uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft.
6.3.        Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomst de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke van een betalingstermijn dient de opdrachtgever de factuur binnen een redelijke termijn te betalen, waarbij een termijn van 14 dagen het uitgangspunt is. Bezwaren of opmerkingen over de hoogte van de factuur worden binnen de betalingstermijn aan Uitvaartbegeleiding Sterrenregen kenbaar gemaakt, doch schorten betalingen en/of opmerkingen de betalingstermijn niet op.
6.4.        Indien betaling door de opdrachtgever uitblijft, is de opdrachtgever – zonder voorafgaande ingebrekestelling - de wettelijke rente over het totaal bedrag verschuldigd.
6.5.        Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nog steeds nalatig blijft het factuur bedrag te voldoen, zal Uitvaartbegeleiding Sterrenregen de vordering uit handen geven. De opdrachtgever zal dan naast het overeengekomen factuurbedrag tevens gehouden zijn tot betaling van de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten zullen minimaal worden vastgesteld op 15% van het totaalbedrag.
6.6.        De opdrachtgever kan zich betreft de betalingsverplichting niet beroepen op dat hij namens en/of voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld. De betalingsverplichting blijft ter alle tijde op de opdrachtgever rusten.
 
Artikel 7. De levering en ter beschikking stelling van diverse zaken
7.1.        De levering van zaken, goederen en/of diensten zal plaatsvinden op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Uitvaartbegeleiding Sterrenregen. De dagen en tijdstippen worden eveneens in overleg met de desbetreffende instantie vastgelegd.
 
7.2.        In het geval dat ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartbegeleider aan opdrachtgever zaken ter beschikking zijn gesteld, dan zal de opdrachtgever zorg dragen voor deze zaken. De zaken dienen binnen een met Uitvaartbegeleiding Sterrenregen af te spreken termijn weer ter beschikking van Uitvaartbegeleiding Sterrenregen te staan. Indien door toedoen en/of nalatigheid van de opdrachtgever schade aan de zaken wordt veroorzaakt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.
 
Artikel 8. Vertrouwelijkheid
8.1.         Uitvaartbegeleiding Sterrenregen en de opdrachtgever zijn verplicht gedurende en na afloop van de overeenkomst vertrouwelijke informatie die hen ter kennis is gekomen geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken. Onder vertrouwelijke informatie dient te worden verstaan alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de partij weet of behoort te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid en garantie
9.1.        Uitvaartbegeleiding Sterrenregen staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de door partijen overeengekomen opdracht.
9.2.        Mocht de opdrachtgever kennis nemen van een fout van welke aard dan ook, dan dient Uitvaartbegeleiding Sterrenregen onverwijld in kennis gesteld te worden. Indien sprake is van een fout dan zal Uitvaartbegeleiding Sterrenregen alles in haar mocht doen om te bevorderen dat de fout wordt hersteld. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen is behoudens de in de wet vastgelegde gevallen nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een fout in de gegevens. De kosten van wijzigen zullen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever komen.
9.3.        Uitvaartbegeleiding Sterrenregen is slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk indien en voor zover de vermelde gegevens afwijken van de door de opdrachtgever schriftelijk verschafte gegevens en de noodzaak tot rectificatie niet aan hem is toe te rekenen.
9.4.        Uitvaartbegeleiding Sterrenregen is bij een (aan haar toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met de opdrachtgever beperkt tot vergoeding van directe schade. Het maximale aansprakelijkheidsbedrag bedraagt enkel het declaratiebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van €8000
9.5.         Klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de uitvaart aan Uitvaartbegeleiding Sterrenregen kenbaar gemaakt te worden. Klachten die Uitvaartbegeleiding Sterrenregen ontvangt na het verstrijken van de termijn, zullen tussen partijen besproken worden, echter is Uitvaartbegeleiding Sterrenregen na het verstrijken van de termijn bevrijd van iedere mogelijke aansprakelijkheid.
9.6.        Oponthoud en vertraging van de overeenkomst zijn uitsluitend voor rekening van Uitvaartbegeleiding Sterrenregen indien deze haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen sowieso niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, nog krachtens enig andere wijze.
9.7.        Uitvaartbegeleiding Sterrenregen is niet aansprakelijk voor de schade aan de zijde van opdrachtgever welke is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Uitvaartbegeleiding Sterrenregen.
 
Artikel 10. De rechterlijke bevoegdheid
10.1.      De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de uitvaartbegeleider het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.2.      Partijen zullen ter alle tijde eerst met elkaar in overleg treden en zich inspannen om het geschil met elkaar onderling op te lossen, voordat zij een beroep doen op de rechter.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1.      De overeenkomsten tussen Uitvaartbegeleiding Sterrenregen en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht.
 
Artikel 12. Wijziging van de algemene voorwaarden
12.1.      Uitvaartbegeleiding Sterrenregen behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijziging van de algemene voorwaarden zal Uitvaartbegeleiding Sterrenregen opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
12.2.      Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen uit deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen uit deze voorwaarden hun rechtskracht behouden. Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe voorwaarden overeen te komen ter vervanging van de ongeldige voorwaarden.