Privacybeleid

 
Privacyverklaring
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen, gevestigd te (7037 CJ) Beek aan het adres Schaapsdrift 5, verwerkt persoonsgegevens van de overledene, de nabestaanden en (derden)relaties. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen streeft erna om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In deze privacyverklaring wordt getracht op een duidelijke manier uit te leggen waarom het bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt, met welk doel de persoonsgegevens verwerkt worden en op welke wijze.
 
Het gebruik van uw persoonsgegevens
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat u deze aan Uitvaartbegeleiding Sterrenregen heeft verstrekt. Het voorbereiden en begeleiden van een uitvaart kan immers niet op een juiste wijze zonder de verwerking van persoonsgegevens. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen verwerkt niet altijd alle onderstaande gegevens, dit is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt. In onderstaand overzicht staan de persoonsgegevens opgesomd die van u verwerkt kunnen worden.
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht
 • Nationaliteit;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens over de verzekering van de nabestaande;
 • Overige persoonsgegevens die in het kader van de gebruikte diensten actief aan Uitvaartbegeleiding zijn verstrekt.
 
Om de dienst op een juiste en gepaste wijze te kunnen aanbieden verwerkt Uitvaartbegeleiding Sterrenregen met uw toestemming een aantal bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die als gevoelig worden beschouwd. Het gaat dan om bijvoorbeeld gegevens die betrekking hebben op een godsdienst, levensovertuiging en het Burgerservicenummer (BSN). Deze persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op het moment dat dit in het belang is van de uitvoering van de dienst of wanneer dit wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. In het geval u van mening bent dat de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, neem dan contact op via de in deze privacyverklaring benoemde contactgegevens, dan zal de informatie verwijderd worden.
 
Het verwerkingsdoel van de persoonsgegevens
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen verwerkt de persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en/of diensten bij u te kunnen leveren;
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het doel om belangrijke derden partijen te voorzien van uw gegevens (bijvoorbeeld de begraafplaatsen, crematoria, gemeentelijke instanties en de verzekeraar);  
 • Voor afhandeling van uw betaling;  
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 
De verwerkingsgrondslagen van de persoonsgegevens
Art. 6 van de AVG geeft een aantal grondslagen voor de verwerking. Uitvaartbegeleiding Sterrenregen verwerkt de persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:
 • Betrokkene geeft zijn toestemming voor verwerking;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Uitvaartbegeleiding Sterrenregen of van een derde partij. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij gebruik van deze grondslag ter alle tijde door Uitvaartbegeleiding Sterrenregen een belangenafweging wordt gemaakt.
 
 
Het bewaren van de persoonsgegevens
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovenstaande doelen te realiseren. Het kan voorkomen dat Uitvaartbegeleiding Sterrenregen al langere tijd op de hoogte is van uw uitvaartwensen, bijvoorbeeld doordat u gebruik heeft gemaakt van het wensenformulier, die gegevens zullen veilig bewaard worden totdat de gegevens daadwerkelijk benodigd zijn. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn, dit betekent dat Uitvaartbegeleiding Sterrenregen verplicht is om de persoonsgegevens voor een bepaalde duur te bewaren. De wettelijke bewaartermijn zal dan als uitgangspunt gelden. Na verstrijking van de termijn zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.
 
Voor het bewaren van uw persoonsgegevens heeft Uitvaartbegeleiding Sterrenregen de benodigde beveiligingsmaatregelen getroffen die uw persoonsgegevens beschermen tegen verlies, beschadiging en/of kennisname en inzage door (onbevoegde) derden. De website van Uitvaartbegeleiding Sterrenregen maakt bijvoorbeeld gebruik van het betrouwbare SSL certificaat. Met het SSL certificaat wordt gewaarborgd dat uw persoonsgegevens bij het bezoeken van de website niet in verkeerde handen vallen. Mocht u de indruk hebben dat u gegevens niet goed beveiligd zijn dan kunt u contact opnemen via de in deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens.
 
Delen van persoonsgegevens
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op het moment dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten. Met deze derden wordt via de overeenkomst afgesproken dat zij verplicht zijn om de privacyregels na te leven, daarmee wordt eenzelfde niveau van beveiliging gewaarborgd. Vanzelfsprekend zal Uitvaartbegeleiding Sterrenregen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.
 
Het verzamelen van cookies
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen maakt gebruik van cookies door gebruik te maken van Google Analytics. Op deze manier kan de website en de dienstverlening verbeterd worden. Uw gegevens blijven anoniem en zijn niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.
 
De rechten van de betrokkene
Uit de AVG vloeien voor u als betrokkene een aantal rechten voort. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken en u heeft het recht van dataproportionaliteit. Het recht op dataproportionaliteit houdt in dat u een verzoek kunt indienen om alle gegevens waarover Uitvaartbegeleiding Sterrenregen beschikt in een overzichtelijk bestand aan u te doen toekomen of – op uw verzoek – aan een derde te verstrekken.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dataproportionaliteit of intrekking van uw toestemming verzenden naar de in deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens. Uw verzoek zal zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.
 
Wijzigingen
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U wordt aangeraden om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
 
Klachten
Uitvaartbegeleiding Sterrenregen gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk met uw persoonsgegevens en tracht daarbij de AVG te waarborgen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan wordt u verzocht contact op te nemen via de contactgegevens. Op het moment dat u van mening bent dat Uitvaartbegeleiding Sterrenregen uw klacht op een onjuiste wijze behandeld, dan heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
Contactgegevens
Handelsnaam:                  Uitvaartbegeleiding Sterrenregen
Contactpersoon:               Mevr. S.M. Wolters-Verberkt
Adresgegevens:                Schaapsdrift 5
                                          7037 CJ Beek gem. Montferland
Telefoonnummer:              06-31382708
E-mailadres:                      info@uitvaartbegeleiding-sterrenregen.nl
KvK nummer:                    63159511
Website:                            www.uitvaartbegeleiding-sterrenregen.nl